توییت پرشیا - قرآن کریم
Close

بازیابی رمز عبور فراموش شده


قرآن کریم

شماره نام سوره آيات نمايش
1 الحمد 7 کليک کنيد
2 البقرة 286 کليک کنيد
3 آل عمران 200 کليک کنيد
4 النساء 176 کليک کنيد
5 المائده 120 کليک کنيد
6 الانعام 165 کليک کنيد
7 الاعتراف 206 کليک کنيد
8 النفاق 75 کليک کنيد
9 التوبه 129 کليک کنيد
10 يونس 109 کليک کنيد
11 هود 123 کليک کنيد
12 يوسف 111 کليک کنيد
13 الرعد 43 کليک کنيد
14 ابراهيم 52 کليک کنيد
15 الحجر 99 کليک کنيد
16 النحل 128 کليک کنيد
17 الاسراء 111 کليک کنيد
18 الکهف 110 کليک کنيد
19 مريم 98 کليک کنيد
20 طه 135 کليک کنيد
21 الانبياء 112 کليک کنيد
22 الحج 78 کليک کنيد
23 المومنون 118 کليک کنيد
24 النور 64 کليک کنيد
25 الفرقان 77 کليک کنيد
26 الشعرا 227 کليک کنيد
27 النمل 93 کليک کنيد
28 القصص 88 کليک کنيد
29 العنکبوت 69 کليک کنيد
30 الروم 60 کليک کنيد
31 لقمان 34 کليک کنيد
32 السجده 30 کليک کنيد
33 الاحزاب 73 کليک کنيد
34 سبا 54 کليک کنيد
35 فاطر 45 کليک کنيد
36 يس 83 کليک کنيد
37 الصافات 182 کليک کنيد
38 ص 88 کليک کنيد
شماره نام سوره آيات نمايش
39 الزمر 7 کليک کنيد
40 غافر 85 کليک کنيد
41 فصلت 54 کليک کنيد
42 الشوري 53 کليک کنيد
43 الزخرف 89 کليک کنيد
44 الدخان 59 کليک کنيد
45 الجاثيه 37 کليک کنيد
46 الاحقاف 35 کليک کنيد
47 محمد 38 کليک کنيد
48 الفتح 29 کليک کنيد
49 الحجرات 18 کليک کنيد
50 ق 45 کليک کنيد
51 الذاريات 60 کليک کنيد
52 الطور 49 کليک کنيد
53 النجم 62 کليک کنيد
54 القمر 55 کليک کنيد
55 الرحمن 78 کليک کنيد
56 الواقعه 96 کليک کنيد
57 الحديد 29 کليک کنيد
58 المجادله 22 کليک کنيد
59 الحشر 24 کليک کنيد
60 الممتحنه 13 کليک کنيد
61 الصف 14 کليک کنيد
62 الجمعه 11 کليک کنيد
63 المنافقون 11 کليک کنيد
64 التغابن 18 کليک کنيد
65 الطلاق 12 کليک کنيد
66 التحريم 12 کليک کنيد
67 الملک 30 کليک کنيد
68 القلم 52 کليک کنيد
69 الحاقه 52 کليک کنيد
70 المعراج 44 کليک کنيد
71 نوح 28 کليک کنيد
72 الجن 28 کليک کنيد
73 المزمل 20 کليک کنيد
74 المدثر 56 کليک کنيد
75 القيامه 40 کليک کنيد
76 الانسان 31 کليک کنيد
شماره نام سوره آيات نمايش
77 المرسلات 50 کليک کنيد
78 النبا 40 کليک کنيد
79 النازعات 46 کليک کنيد
80 عبس 42 کليک کنيد
81 التکوير 29 کليک کنيد
82 الانفطار 19 کليک کنيد
83 المطففين 36 کليک کنيد
84 الانشقاق 25 کليک کنيد
85 البروج 22 کليک کنيد
86 الطارق 17 کليک کنيد
87 الاعلي 19 کليک کنيد
88 الغاشيه 26 کليک کنيد
89 الفجر 30 کليک کنيد
90 البلد 20 کليک کنيد
91 الشمس 15 کليک کنيد
92 الليل 21 کليک کنيد
93 الضحي 11 کليک کنيد
94 الشرح 8 کليک کنيد
95 التين 8 کليک کنيد
96 العلق 19 کليک کنيد
97 القدر 5 کليک کنيد
98 البينه 8 کليک کنيد
99 الزلزله 8 کليک کنيد
100 العاديات 11 کليک کنيد
101 القارعه 11 کليک کنيد
102 التکاثر 8 کليک کنيد
103 العصر 3 کليک کنيد
104 الهمزه 9 کليک کنيد
105 الفيل 5 کليک کنيد
106 قريش 4 کليک کنيد
107 الماعون 7 کليک کنيد
108 الکوثر 3 کليک کنيد
109 الکافرون 6 کليک کنيد
110 النصر 3 کليک کنيد
111 المصد 5 کليک کنيد
112 الاخلاص 4 کليک کنيد
113 الفلق 5 کليک کنيد
114 الناس 6 کليک کنيد